Merituppgifter om Bergsingeniör Gösta Heijkorn, Västerås

Studier och avlagda examina
 • Studentexamen på reallinien i Stockholm 1899;

 • Kompletterat för överbetyg i matematik;

 • Fullständig avgångsexamen från Kungl. Tekn. Högskolan, dess avdelning för bergsvetenskap, den 30 januari 1904;

 • Specialkurs vid Tekn. Högskolan i metallografi och allm. metallurgi samt materialprovning, läsåret 1914-1915;

 • Kommersiella studier för min konsulterande verksamhet i Stockholm 1918.

Praktisk verksamhet
 • Praktik som brukselev (och större delen av tiden som avlönad arbetare) vid Avesta järnverk sept. 1899 – aug. 1900. Praktik huvudsakligen vid hytta och martinverk, delvis som hjälpsmältare;

 • Praktik som brukselev vid Horndals järnverk under tre månader 1902, huvudsakligen som avlönad arbetare vid martinugnsombyggnad, samt något i valsverken;

 • Montangeologiska undersökningar i Nerike och Östergötland 1904 – 1905;

 • Tjänstgjort å Kommersekollegii gruvkartekontor 1906;

 • Gruvingeniör och platschef vid Fredriksbergs koppargruvor 1906 – 1907;

 • Studieresor i Tyskland, Belgien och Frankrike 1907;

 • Egen konsulterande byrå för gruvundersökningar och mätningar, expertutredningar, gruvvärderingar etc. 1907 – 1910;

 • Biträdande valsverksingeniör vid Forsbacka järnverk 1910, huvudsakligen sysselsatt med spårseriers uppläggande och bränslekontroll vid vällugnarna;
  - Smidesingeniör och avdelningschef för manufakturverkstäderna 1911 – 1914;
  - Tillika järnverkets gruvingeniör och gruvföreståndare för bolagets egna strögruvor och anrikningsverk 1912 – 1914;
  - För järnverkets räkning utfört geologiska undersökningar i Nord-Norge 1911;
  - Järnverkets konsulterande ingeniör för gruvundersökningar å skilda håll;
  - Järnverkets materialprovare 1914 – 1915;
  - Studieresor för planering av Forsbackas nya stora laboratorium 1915;
  - Vikarierande martiningeniör 1915;
  - Vikarierande kemist 1915;
  - Järnverkets metallograf vid det nyinrättade stora laboratoriet 1915 – 1917;
  - Ordnat järnverkets utställningar i Malmö 1914 och San Francisco 1915;
  - Utlagt egnahemsområden och utfört därför erforderliga avvägningar mm;
  - Ledare av div. forskningsarbeten rörande bergborrstål och dess behandling;

 • Tyvärr lämnat Forsbacka, lockad av tredubbel lön och femårigt kontrakt, sommaren 1917.

 • Chef för malmavdelningen hos Emissionsbolaget Hallström & Co, Stockholm, 1917 – 1923. Under denna tid verkställt undersökningar av något femhundratal gruvor och gruvfyndigheter i såväl Sverige som Norge. Nästan ständigt på resande fot för undersökningar; åtskilliga studieresor såväl inom- som utomlands;

 • Samtidigt egen konsulterande verksamhet som prospektor, med kontor i Stockholm; Hela denna verksamhet, som tyvärr var kristidsbetonad, sprack 1923 efter kriget. Ingen återgång till järnverken eller gruvorna möjlig på grund av järnhandteringens bottenkonjunkturer under ett flertal år;

 • Extraarbeten hos Sveriges Geologiska Undersökning 1923. Utfört stora geologiska kartor för Göteborgsutställningen;

 • Tillkallad sakkunnig i Kungl. Skolöverstyrelsen för standardisering av ritmaterial och ritningsarbeten för kompendier mm.;

 • Utfört omfattande mätningar för en större fiskevattensdelning å ägor och vatten tillhörande Forsmarks bruk;

 • Utfört mätningar för ett planeradt villaområde å Ingarö.

 • Anställd 1923 som biträde åt stadsingeniören i Nyköping, till en början sysselsatt med utredningar för fastighetsregistrets uppläggande och registerkartans upprättande;
  Sedermera fått övertaga hela mätningsverksamheten i staden och utfört åtskilliga hundra tomtmätningar, mätning av kvarter för tomtindelningar, avstyckningar etc;
  Utfört undersökningar och avvägningar för nya vägars framdragande;
  Under slutet av denna period erhöll jag även mätningsmannakompetens;
  Efter 8 års oförvitlig tjänst och ytterst omsorgsfullt utfördt arbete för Nyköpings stad entledigad på grund av byggnadsnämndens förmodan, att mätningsverksamheten i staden skulle bli staden billigare, om den överläts till distriktslandtmätaren, hvilken därefter utförde alla arbeten åt staden mot taxa, hvilket så småningom blev för staden en tämligen dyr missräkning;

 • Flyttade då till Malmö med uppdrag att för Malmö stads räkning sammanställa en plankarta, dels efter redan befintligt kartmaterial, dels efter egna nymätningar. Denna karta, som omfattade inte blott Malmö stad, utan även Arlöv, Husie, Fosie, Skrävlinge, Limhamn etc., innehöll stadens alla stadsplaner, alla vägar och gator, alla spårvägar, alla bangårdar med rangerbangårdarnas tusentals växlar inlagda, alla hamnspår, hamnkranar, alla brandskåp, all vegetation i parkerna, alla hus ända ut i de nyinkorporerade områdena. (Kartan, som var utförd i skala 1:4 000, ritades under förstoringsglas – den upptog en hel lång vägg – och tog nära tre år att färdigställa. Betyg för mitt därunder utförda arbete har jag aldrig begärt och kan inte här förete. Jag har inte haft för vana att begära intyg över utfördt arbete. En bergsingeniör brukar i vanliga fall erhålla full sysselsättning utan betyg.

 • Efter uppehållet i Malmö till slutet av 1935 har jag varit sysselsatt med gruvmätningar och gruvundersökningar i mindre skala, men nu på sistone slagit mig på triangelmätningar och samhällsmätning, hvartill jag som gammal van gruvmätare hade goda förutsättningar.

 • I Västerås har jag mätt åtskilliga hektar nymätningar i anslutning till det nya triangelnätet, som jag var med om att lägga upp, samt massor av polygontåg.

 • I Filipstad avverkade jag en större balans, som kvarstått sedan flera år tillbaka.

 • Jag läser utan ringaste svårighet tekniska arbeten på tyska, engelska och franska.Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Åren på Stockby gård - del 6