Anteckningar från min lefnad - Efter Forsbackatiden. 2

Fredagen den 29 juni.

Strax efter den famösa 11te februari, då lönerna offentliggjordes, var det som jag tillskref bankdirektör Hallin i Stockholm och påminde honom om ett löfte han ett år förut gjort, att då han finge ”sitt tredje stora företag i sitt lif färdigt”, han skulle måhända skaffa mig en befattning där.

Någon vidare förhoppning hade jag ju icke, men allt måste ju göras och försökas för att genomdrifva ett ombyte. Så mycket större var min förvåning, då jag omedelbart erhöll till svar ett vänligt bref med anmodan att komma ner till Stockholm och diskutera om en eventuell anställning.

Det rörde sig om en nystartad malmafdelning, hvars chef jag eventuellt skulle designeras till. – Det säger sig själft att jag reste, och någon af dagarna omkring den 11 mars, alltså en månad efter, var det som jag var i Stockholm och gjorde upp kontraktet om den nya anställningen med 10 000 i lön + tantième på vinsten.

Med detta kontraktet på fickan sade jag upp min plats i Forsbacka den 14/3, hos samma Tormander, som förut värdesatt mig på ett annat sätt. Disponenten var icke då hemma, och jag var lika nöjd. Till den 1sta juni sades platsen upp. Emellertid utverkade jag hos mina nya principaler att jag finge draga ut på tiden för tillträdet till den 15 juni, mest med tanke på Maj-Kerstins förestående födelse och de därmed hopknippade svårigheterna för Astri att komma samtidigt midt uppi de ansträngande flyttningsbekymren.

Det visade sig också nödvändigt att få tiden för afflyttningen från Forsbacka förlängd. Att göra allting klart efter sig i Forsbacka och samtidigt ha flyttning och barnsängshistorier att tänka på visade sig rätt besvärligt, men det avlöpte ju i alla fall förvånande lindrigt. Mest beroende på att vi fingo lämna våra möbler kvar i Forsbacka till senare fram på sommaren. Vi behöfde alltså icke packa ner mera än som skulle sändas dels med Astri upp till Dalarna och dels med mig till Stockholm.

Alla böcker och mig tillhöriga småsaker packade jag själf ner i 10 lådor och upprättade däröfver ett inventarium, speciellt öfver böckerna. I parentes sagdt, det är ofantligt, hvad böckerna gå till pengar, då man får samla och värdesätta dem. Mina böcker gå nu till c:a 2 500 kronor.

Våra kläder dirigerades så godt som allesammans till Dalarna och Stockholm; endast vinterkläder lämnades kvar. Möblerna stå ju ännu orörda på sina platser, men alla kökssaker, porslin etc. är iordningställda för omedelbar nedpackning. Det är min afsikt att när den tiden kommer taga ut en expresskarl från Gefle att ombesörja den slutliga nedpackningen och emballeringen.

Kommentarer

Populära inlägg i den här bloggen

Hvad vi hade för roligt när vi voro små - Elisabeth minns

Åren på Stockby gård - del 6